Корупція в армії вбиває! Повідом про випадки зловживань!

5 лип. 2017

Що таке внутрішній контроль?

Один з ключових елементів командування, який об’єднує окремі складові управління в єдину систему та дозволяє у визначені строки досягти поставлених цілей у законний та найбільш ефективний і результативний спосіб, з урахуванням ресурсних обмежень та інших ризиків.

Мета внутрішнього контролю – забезпечення достатньої впевненості командування у:
 • досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності відповідно до поставлених цілей та завдань (визначених спроможностей*);
 • достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності;
 • виконанні встановлених законодавством та керівництвом норм і правил;
 • належному захисті активів від втрат, у тому числі внаслідок корупційних дій.

Що таке система внутрішнього контролю?

 • це сукупність організаційних заходів, методик, процедур, які використовуються у військовій частині для:
 • упорядкованого та ефективного ведення діяльності спрямованої на виконання визначених завдань (досягнення спроможностей);
 • забезпечення збереження майна та ресурсів;
 • виявлення, виправлення та запобігання помилкам і викривленню інформації, а також 
 • підготовки та подання достовірної звітності, у тому числі фінансової та бухгалтерської).
Внутрішнє середовище
(середовище контролю)

Чому необхідно управляти ризиками?

Оскільки подальший контроль дозволяє лише “робити висновки та виправляти помилки” по виявленим порушенням, то природнім є бажання прогнозувати та запобігати помилкам та порушенням. 

Це можливо робити лише шляхом оцінки ризиків, тобто ймовірних подій, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей, виконання завдань, використання активів та майна.

Мета ідентифікації ризиків

 • визначення найбільш ризикових дій (подій), які можуть стати на заваді досягненню цілей;
 • зосередження наявних ресурсів для зменьшення найбільш суттєвих ризиків;
 • визначення посадових осіб, які виконують ризикові процеси і операції;
 • управління ризиками у відповідних сферах.
ПРИКЛАД 
Несвоєчасне доведення наказів по стройовій частині, до відповідних служб призводить до виникнення ризиків несвоєчасних розрахунків, або навпаки до зайвих втрат ресурсів (продовольства, речового майна тощо). Неякісне опрацювання цих же наказів, та внесення до них у подальшому змін для виправлення помилок створює ризики переплат та неналежних виплат особовому складу.
 
Джерела отримання інформації для ідентифікації ризиків
 • інтерв’ювання, анкетування
 • експертні оцінки
 • нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти
 • аналіз здійснення заходів щодо усунення виявлених порушень за попередні періоди
 • результати контрольних (аудиторських) заходів
 • публікації в ЗМІ та соціальних мережах
 • інформація з відкритих реєстрів
 • звернення
 • інші джерела

* Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) – це здатність структурної одиниці (елементу) Збройних Сил (сил оборони) або сукупності сил і засобів виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов обстановки, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів. Структурна одиниця (елемент) може мати більш ніж одну спроможність, а кожна спроможність може реалізовуватися більш ніж одною структурною (одиницею) елементом. Спроможності військ (сил) визначаються (деталізуються) стандартами, специфічними для структурної одиниці (елементу) кожного виду Збройних Сил (роду військ, сил). Спроможності класифікуються як необхідні, наявні та критичні.